LEEF

LEEF

Hét ontzorgweekend


Laat je onderdompelen in warmte en geborgenheid, geniet van luxueuse me-time momenten en zachte therapieën, in een prachtig kader, zorgvuldig uitgekozen door Klaartje en mezelf. Omdat we het je gunnen om opnieuw te beleven, te herleven in alle veiligheid.


Meer weten?

Vraag dan nu je infobrochure aan via info@liefenleed.be en schrijf je in.

De plaatsen zijn beperkt!ALGEMENE VOORWAARDEN ONTZORGWEEKEND LEEF
Gemaakt op 20/07/2023

1. Algemeen
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Klaartje Lenaerts, eenmanszaak (handelend onder
de naam: re-exist), met zetel te Stationsstraat 21A, 2830 Willebroek en ingeschreven in de K.B.O.
onder het nummer 0632.663.593 en van Lies Minschart, eenmanszaak (handelend onder de naam:
lief en leed) met zetel te Boomgaardendreef 36, 3300 Tienen en in ingeschreven in de K.B.O. onder
het nummer 0770.738.838 Je kan Klaartje contacteren op info@re-exist.be of per telefoon +32 476
51 82 46 en je kan Lies contacteren op info@liefenleed of per telefoon +32 468 45 63 09 .
2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze georganiseerde weekends / retraites welke worden
aangeboden door re-exist en Lief & Leed. De voorwaarden gelden voor alle Deelnemers aan het
ontzorgweekend. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. Re-exist en Lief & Leed behoudt zich het
recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderhavige Algemene Voorwaarden zonder dat deze
invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.
Indien en voor zover bijzondere voorwaarden zouden van toepassing zijn op bepaalde producten of
diensten die we aanbieden dan hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de bepalingen
van deze algemene voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Deelnemer bij het aangaan
van een inschrijving voor het ontzorgweekend. Elke reservatie, inschrijving, opdracht of bestelling van
de overeengekomen dienst of aankoop van een product impliceert de integrale aanvaarding
vanwege de Deelnemer en de afstand zich op zijn/haar eigen Algemene Voorwaarden te beroepen.
3. Aanmelden en deelname
Aanmelden voor het ontzorgweekend kan via email, telefonisch of via de website van re-exist
(www.re-exist.be) en Lief & Leed (www.liefenleed.be). Na aanmelding nemen wij contact met jou op,
waarna je je kan inschrijven. De inschrijving is definitief na een betaling van de volledige reissom.
4. Verbintenissen & garantie
Bij inschrijving ga jij als Deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden en boekings- en
annuleringsvoorwaarden.
Wij behouden het recht om personen van deelname aan het ontzorgweekend uit te sluiten.
Re-exist en Lief & Leed is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of
inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid
en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen. De Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het
resultaat van het ontzorgweekend volledig afhankelijk is van zijn/haar eigen capaciteiten,
inspanningen en prestaties.
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij/zij ons stipt op de hoogte brengt en houdt van alle
informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van het ontzorgweekend.
Ingeval dat wij niet tijdig over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
beschikt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ hebben betrekking op Lief & Leed en re-exist
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer aan te
rekenen.
5. Prijs- en betalingsvoorwaarden
De volledige reissom dient betaald te worden uiterlijk op de vervaldag van de factuur.
Alle facturen zijn betaalbaar op volgend bankrekeningnummer van Lief & Leed:
BE48.3770.8228.4127 met het factuurnummer als referentie.
Bij een niet tijdige betaling hebben wij het recht om de inschrijving te laten vervallen. Dit ontslaat de
Deelnemer echter niet van zijn betaalverplichting.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling aanleiding tot een interest van 1% per begonnen maand en een bijkomende
schadevergoeding van 10% van de factuur met een minimum van 50 EUR, onverminderd juridische
en andere kosten en schade en niettegenstaande het recht van Lief & Leed re-exist om bijkomend
de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur
zijn steeds ten laste van de Deelnemer. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van ook maar één factuur
worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is Lief &
Leed en re-exist bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Deelnemer op
te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou
kunnen ontstaan.
Eventuele protesten op facturen dienen aangetekend te gebeuren, binnen een termijn van zeven (7)
kalenderdagen na ontvangst, met motivering van de redenen van de klacht. Indien de Deelnemer
vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur, zal dit de betaling van het niet betwiste gedeelte
niet vertragen.
6. Tarieven
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief reis-, overnachtings-, catering- en verblijfskosten tenzij
anders aangegeven.
Alle vernoemde bedragen zijn per persoon en vrijgesteld van BTW.
7. Wijziging en annulering
Mocht je het ontzorgweekend onverwacht moeten annuleren, dan ontvangen we hier graag een
schriftelijke bevestiging van per mail.
Indien een Deelnemer annuleert, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang: volledige som
• Bij annulering binnen 2-4 maanden voor aanvang: 80%
Je mag, in overleg met ons en na onze goedkeuring, iemand anders voor jou in de plaats laten
komen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van deze vervanger. Het bovenstaande geldt
ook voor annuleringen in verband met ziekte of andere overmacht.
Er vindt geen restitutie plaats bij het voortijdig verlaten van het ontzorgweekend of het missen van
een programma onderdeel.
Indien wij door overmacht genoodzaakt zijn het ontzorgweekend te annuleren zullen wij zo snel als
redelijkerwijze mogelijk een nieuwe datum voorstellen. Indien dat niet mogelijk is betalen wij de
deelnameprijs integraal terug.
Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ hebben betrekking op Lief & Leed en re-exist
8. Reis-en annuleringsverzekering
We raden de Deelnemer aan om zelf een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten
voor ongevallen, diefstal en verlies van bagage en medische kosten. Daarnaast kun je een
annuleringsverzekering afsluiten om je betaalde som terug te krijgen, wanneer je door onvoorziene
omstandigheden, verhinderd bent om op ontzorgweekend te gaan.
9. Opschorting van de overeenkomst
We behouden ons het recht voor alle lopende diensten tijdens het ontzorgweekend op te schorten
en van de Deelnemer passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die
het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering bemoeilijken en/of onmogelijk maken.
10. Geheimhouding
De Partijen verbinden zich ertoe het striktste vertrouwen te bewaren betreffende enige confidentiële
informatie of kennis die zij hebben verkregen en zij zullen deze informatie op geen enkele wijze voor
persoonlijke doeleinden of ten voordele van derden aan wenden. Informatie of kennis geldt als
confidentieel indien dit zo door de andere Partij is medegedeeld of indien het voortvloeit uit de aard
ervan.
De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij
mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe
wettelijk zijn verplicht.
11. Intellectuele eigendom
Door een dienst of product aan te kopen aanvaardt de Deelnemer dan ook uitdrukkelijk dat alle
inhoud van de workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules,
afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Lief & Leed en re-exist en deze
beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom.
12. Aansprakelijkheid en verzekering
Deelname aan het ontzorgweekend is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel
en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de Deelnemer,
noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. De Deelnemer is ten alle tijden zelf
verantwoordelijk.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de Deelnemer in goede fysieke en mentale
gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot
een risicogroep, verklaart de Deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming
van de huisarts of medisch specialist. Een kopie van deze toestemming ontvangen wij voorafgaand
aan het ontzorgweekend.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van persoonlijke omstandigheden zoals
medicijngebruik en omstandigheden die invloed hebben op het ontzorgweekend.
Wij zijn tijdens het ontzorgweekend niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade aan)
persoonlijke eigendommen van de Deelnemer.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door ons ingeschakelde derden.
13. Huisregels
Ons ontzorgweekend locatie is rookvrij en druggebruik is tijdens het ontzorgweekend niet
toegestaan.
Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ hebben betrekking op Lief & Leed en re-exist
Wij hebben de locatie met zorg gekozen om de Deelnemer een ‘thuis’ gevoel te geven in een rustige,
warme en luxueuze omgeving. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je
eigen thuis. Veroorzaakte schade wordt op de veroorzaker verhaald.
Respect voor elke persoon, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling
zijn belangrijke kernwaardes. De organisatie is daarom respectvol naar alle Deelnemer en verwacht
dat deze ook respectvol zijn naar elkaar.
Deelnemer die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de organisatoren
niet opvolgen kunnen uit het ontzorgweekend verwijderd worden. Dit geeft de Deelnemer geen recht
op restitutie.
Deelnemers en organisatie zijn verplicht vertrouwelijk verkregen informatie geheim te houden.
14. Beeld- en promotiemateriaal
Wij hebben het recht om foto’s en opnames te maken die gebruikt mogen worden voor publicatie en
marketing doeleinden. Wanneer niet gewenst kan de Deelnemer dit van tevoren duidelijk aangeven.
We maken nooit ongevraagd materiaal, dit gaat altijd in overleg met de Deelnemers.
Het maken van foto, film of geluidsopnames is gedurende het ontzorgweekend uitsluitend
toegestaan na toestemming van de organisatie en Deelnemers.
15. Privacy en bescherming van de persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zullen gebeuren conform
de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens. De Privacy Policy maakt integraal deel uit van onderhavige Algemene
Voorwaarden.
16. Overige bepalingen
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Deelnemer re-exist en
Lief & Leed vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk
akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze
clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
17. Toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien
uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.
18. Klachten
Indien de Deelnemer ontevreden is over de dienstverlening en/of een klacht heeft over de
behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen na het
ontzorgweekend schriftelijk gemeld worden aan Lief & Leed en re-exist. Het uiten van een klacht de
Deelnemer ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.
Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die
voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op
te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de
kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden,
Verwijzingen naar ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ hebben betrekking op Lief & Leed en re-exist
kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van
onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD
Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te
ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een
gekwalificeerde entiteit. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website van de betrokken
dienst.
19. Vragen en opmerkingen
Indien de Deelnemer vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening, kan deze steeds
contact opnemen met Info<@liefenleed of info@re-exixt.be. Wij hechten veel belang aan een goede
verstandhouding met de Deelnemers en wij stellen het op prijs dat de Deelnemer eventuele op- of
aanmerkingen onmiddellijk overmaakt.